Wordt nu lid!

Algemene Gebruikersvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Versie 10.10.2022 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van diensten van Xzata Exclusive die toegankelijk zijn via de website www.xzata.com door consumenten en professionelen.

Definities

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Consumenten wordt verstaan onder:

 • Advertentie: een op de Website geplaatste advertentie, waarin (motor)voertuigen worden aangeboden c.q. gevraagd;
 • Xzata.com: , gevestigd te Rijksweg Centrum 29E, 6161EB Geleen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14117916;
 • Database: de database van Xzata Exclusive waarin onder andere zijn opgeslagen alle op de Website weergegeven en alle niet weergegeven Advertenties;
 • Diensten: de door Xzata Exclusive aan Gebruikers aangeboden diensten waaronder, maar niet beperkt tot, de in art. 3 van de Voorwaarden beschreven diensten;
 • Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Diensten van Xzata Exclusive;
 • Geregistreerde Gebruiker: een Gebruiker die is geregistreerd op de Website zoals omschreven in art. 3 van de Voorwaarden.
 • Koper: een Gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een Verkoper met betrekking tot een door Verkoper in een Advertentie te koop aangeboden (motor )voertuig;
 • Privacy Statement: de verklaring van Xzata Exclusive aan de Gebruiker waarin wordt weergegeven op welke wijze de gegevens van de Gebruiker zijn opgeslagen en worden verwerkt door of in opdracht van Xzata Exclusive. Deze verklaring is hier te vinden;
 • Verkoper: een Gebruiker en/of een andere entiteit die in een Advertentie een (motor-)voertuig te koop aanbiedt en/of een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een Koper;
 • Voorwaarden: de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden Consumenten;
 • Website: de website www.xzata.com die in stand wordt gehouden door Xzata;
 • Zakelijke wederpartij: een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een wederpartij is van Xzata, zowel contractueel als anderszins.

§ 1 Toepasselijkheid

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Xzata Exclusive enerzijds en de Gebruiker anderzijds. Daarnaast gelden de Eisen aan het opstellen van een advertentie evenals onze Privacy Statement.

(2) Door de Website te bezoeken en/of de op de Website aangeboden informatie te gebruiken en/of informatie aan te leveren ten behoeve van het plaatsen van een Advertentie, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

(3) Xzata Exclusive behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om dan per direct de diensten van Xzata Exclusive te beëindigen conform art. 11 van de Voorwaarden. Indien de Gebruiker na het wijzigen en/of vervangen van de Voorwaarden ervoor kiest om van de Diensten van Xzata Exclusive gebruik te (blijven) maken, dan worden daardoor de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de rechtsverhouding tussen Xzata Exclusive en de Gebruiker.

(4) Op de rechtsverhouding tussen Xzata Exclusive en Zakelijke wederpartijen zijn de Voorwaarden niet van toepassing. Op de rechtsverhouding tussen Xzata Exclusive en Zakelijke wederpartijen zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden Professionelen van toepassing.

§ 2 Diensten van Xzata Exclusive

(1) Xzata Exclusive biedt op de Website een platform aan waarop Verkopers en Kopers direct of indirect in contact met elkaar worden gebracht. Gebruikers en andere Verkopers kunnen aan Xzata Exclusive gegevens aanleveren via het menu "verkopen", welke gegevens door Xzata Exclusive onder voorwaarden worden omgezet in een Advertentie op de Website. Gebruikers en andere Kopers kunnen op de Website kennis nemen van een Advertentie en naar aanleiding van die Advertentie een overeenkomst aangaan met de Verkoper. Xzata Exclusive heeft bij het voorgaande slechts een faciliterende rol.

(2) Xzata Exclusive kan Geregistreerde Gebruikers op het door hen verstrekte e-mailadres benaderen om hen te informeren over:

 • De prestaties van de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker.
 • Betaalde en gratis promotiemogelijkheden om de prestaties van de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker te bevorderen.
 • Alternatieve verkoopmethodes ten behoeve van de verkoop van het in de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker aangeboden (motor)voertuig.

(3) Gebruikers kunnen de informatie die is opgenomen op de Website voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. De door Xzata Exclusive op de Website beschikbaar gestelde (concept)overeenkomsten en checklists bevatten de minimale noodzakelijke bepalingen en de minimale noodzakelijke informatie en zijn toegespitst op de gemiddelde Gebruiker, onder normale omstandigheden. Voor een specifiek op de Gebruiker en zijn situatie afgestemd document dient de Gebruiker een ter zake kundige professional te raadplegen.

(4) Xzata Exclusive wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie. Indien Xzata Exclusive de Gebruiker wijst op de een alternatieve verkoopmethode, is dit slechts ter suggestie. Xzata Exclusive staat niet in voor de gegoedheid van deze alternatieve verkoopmethode. Xzata Exclusive verwijst uitdrukkelijk naar de inhoud van art. 8 van de Voorwaarden.

(5) De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van bepaalde Diensten of delen daarvan. Xzata Exclusive is te allen tijde gerechtigd haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

§ 3 Registratie door de gebruiker

(1) Het gebruik van bepaalde Diensten van Xzata Exclusive vereist de registratie van de Gebruiker op de Website. Registratie is alleen toegestaan voor meerderjarige en volledig handelingsbekwame Gebruikers. Registratie vindt plaats d.m.v. het aankopen van advertentie ruimte op de website. 

(2) Bij de aankoop en registratie dient de Gebruiker zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres op te geven. De gebruiker dient de gegevens naar waarheid in te vullen en bij (latere) wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk te actualiseren. Elke Gebruiker mag zich slechts één keer bij Xzata Exclusive registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de Geregistreerde Gebruiker gebruikt worden.

(3) Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de registratieplichtige Diensten van Xzata Exclusive. 

(4) De ingevoerde persoonsgegevens zullen door Xzata Exclusive worden verwerkt en bewaard om een Advertentie tot één Gebruiker te kunnen herleiden en om de in de Voorwaarden opgenomen op de Gebruiker rustende plichten te kunnen afdwingen. Tevens worden de gegevens verwerkt en gebruikt om andere – in art. 2 van de Voorwaarden opgenomen – Diensten onder de aandacht van de Gebruiker te brengen. Voor de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking daarvan geldt tevens de Privacy Statement

(5) Xzata Exclusive behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de Gebruiker zich langer dan 12 maanden niet gemeld heeft, te verwijderen.

(6) Xzata Exclusive behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de Website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en/of indien een Gebruiker de belangen en/of de goede naam Xzata Exclusive schaadt.

§ 4 Gegevens aanleveren ten behoeve van een Advertentie

(1) Alleen Geregistreerde Gebruikers hebben de mogelijkheid om aan Xzata Exclusive gegevens aan te leveren die Xzata Exclusive onder voorwaarden kan omzetten in een Advertentie op de Website. Doordat de Gebruiker zich registreert zoals in art. 3 van de Voorwaarden is beschreven en door het aanleveren van gegevens via het menu "verkopen" doet Gebruiker aan Xzata Exclusive een aanbod tot het plaatsen van een Advertentie en geeft de Gebruiker toestemming aan Xzata Exclusive om de aangeleverde gegevens om te zetten in een Advertentie. Xzata Exclusive beslist na de aanlevering van de gegevens of zij die gegevens zal omzetten in een Advertentie. De acceptatie van het aanbod van de Gebruiker vindt plaats door de omzetting van de aangeleverde gegevens in een Advertentie op de Website.

(2) Het toegestane aantal gelijktijdig op de Website weergegeven Advertenties van één Gebruiker zijn vijftien advertenties. Het aantal op de Website weergegeven Advertenties per Gebruiker is in ieder geval beperkt tot vijftien verschillende Advertenties per kalendermaand. Indien door een Gebruiker wordt getracht om meer dan vijftien Advertenties gelijktijdige weer te doen geven op de website, of indien door een Gebruiker wordt getracht om meer dan vijftien verschillende Advertenties per kalendermaand te doen geven op de website, dan heeft Xzata Exclusive het recht om, ter vrije bepaling van Xzata Exclusive, alle of slechts de overtallige Advertenties van Gebruiker te verwijderen.

(3) Xzata Exclusive behoudt zich het recht voor om alle voor de Gebruiker geplaatste Advertenties te verwijderen indien de Gebruiker naar de mening van Xzata Exclusive in strijd handelt met de Voorwaarden.

(4) Advertenties zijn achttien weken via de Website oproepbaar, tenzij de Gebruiker reeds eerder een verzoek om verwijdering van door hem aangeleverde gegevens doorgeeft via het gebruikersaccount. Een verwijdering wordt direct door Xzata Exclusive doorgevoerd. Binnen 6 werkdagen is de verwijderde Advertentie van de server verwijderd. Na afloop van de achttien weken kan de advertentie door Xzata Exclusive van de Website verwijderd worden.

(5) Xzata Exclusive is niet gehouden om de door de Gebruiker aangeleverde informatie om te zetten in een Advertentie. Xzata Exclusive heeft te allen tijde het recht om de omzetting van de gegevens te weigeren en om de beschikbaarheid van geplaatste Advertentie op de Website qua grootte en tijd te beperken. Tevens heeft Xzata Exclusive het recht om een Advertentie uit de Database of van de Website te verwijderen of de omleiding van een Advertentie te verhinderen, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens naar de mening van Xzata Exclusive:

 • niet voldoen aan de Eisen aan het opstellen van advertenties, en/of;
 • in strijd zijn met toepasselijke wet
 • en/of regelgeving, en/of;
 • in strijd zijn met de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, en/of;
 • een andere Gebruiker onheus bejegenen, en/of;
 • de belangen en/of de goede naam Xzata Exclusive schaden.

§ 5 Verantwoordelijkheid voor inhoud

(1) De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor en staat jegens Xzata Exclusive in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn registratie en de Advertentie. Xzata Exclusive is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van deze gegevens te controleren. De Gebruiker staat er met name voor in dat de aangeleverde gegevens niet in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en geen (intellectuele eigendoms-)rechten van derden schenden. Xzata Exclusive is niet verplicht om te controleren of de aangeleverde gegevens in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of rechten van derden. De Gebruiker is verplicht om direct correcties aan Xzata Exclusive door te geven ten aanzien van de door hem aangeleverde gegevens en/of aan Xzata Exclusive door te geven dat door de Gebruiker aangeleverde gegevens dienen te worden verwijderd, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens niet voldoen aan de Eisen aan het opstellen van advertenties, en/of wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of indien de door de Gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker kan correcties en/of verwijderingen doorgeven aan Xzata Exclusive via het gebruikersaccount. Doorgegeven correcties en/of verwijderingen worden direct door Xzata Exclusive doorgevoerd.

(2) De Gebruiker draagt er zorg voor en staat er jegens Xzata Exclusive voor in, dat de door de Gebruiker aan Xzata Exclusive aangeleverde gegevens geen virussen/malware bevatten en/of op andere wijze schade aan Xzata Exclusive en/of de Website en/of derden kan toebrengen. Dergelijke gegevens zal Xzata Exclusive bij ontdekking direct verwijderen. Indien door de Gebruiker aangeleverde gegevens schade aan Xzata Exclusive en/of de Website hebben toegebracht dan behoudt Xzata Exclusive zich het recht voor om deze schade te verhalen op de Gebruiker.

§ 6 Gebruiksrechten

Door het aanleveren van gegevens ten behoeve van een Advertentie verleent de Gebruiker aan Xzata Exclusive en de aan haar verbonden bedrijven:

 • een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan, door Xzata Exclusive en door de aan haar verbonden bedrijven, via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van de aan Xzata Exclusive verbonden bedrijven, websites van derden, in gedrukte media, internet of op televisie. De Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken;
 • het archiverings- en databankenrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens in elke vorm te archiveren en in het bijzonder ook gedigitaliseerd vast te leggen, in databases op te nemen en op alle bekende opslagmedia en willekeurige informatiedragers op te slaan en met andere werken of delen van werken te verbinden;
 • het bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij te bewerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en met andere inhoud te verbinden.

Xzata Exclusive heeft eveneens het recht om de bovengenoemde handelingen door derden uit te laten voeren.

§ 7 Rechten aan de database

(1) Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Database behoren bij uitsluiting toe aan Xzata Exclusive en/of haar licentiegevers. Eventuele rechten van de Gebruiker met betrekking tot de door hem aangeleverde gegevens blijven hierdoor onaangeroerd.

(2) Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of de Database of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Xzata Exclusive, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xzata Exclusive, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website of de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Een geautomatiseerde gegevensopvraag via scripts, door vermijding van de zoekfilters door middel van zoeksoftware of vergelijkbare maatregelen is niet toegestaan.

§ 8 Vrijwaring en Aansprakelijkheid

(1) Xzata Exclusive wordt nimmer partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie en/of door verwijzing naar een alternatieve verkoopmethode. Xzata Exclusive is daarom ook op geen enkele wijze (mede) aansprakelijk voor eventuele (schadevergoedings-)vorderingen die hun oorsprong vinden in de rechtsverhouding of een overeenkomst die tussen Koper en Verkoper tot stand is gekomen of ontstaan (mede) naar aanleiding van de (informatie op de) Website. Voor zover nodig vrijwaart de Gebruiker Xzata Exclusive voor de in dit lid genoemde (schadevergoedings-)vorderingen en voor eventuele (buitengerechtelijke-) (juridische) kosten van Xzata Exclusive.

(2) Xzata Exclusive is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Gebruiker die verband houdt met de Diensten van Xzata Exclusive of van de door haar ingeschakelde (onder)opdrachtnemers of hun plaatsvervangers: (i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens op de Website, de strijdigheid met de wet of met rechten van derden van de inhoud van de Website en/of de inhoud van een Advertentie op de Website (althans de inhoud van de Database), (ii) eventuele gebrekkige kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de geadverteerde objecten, (iii) de beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid en valse identiteit van een Koper of Verkoper, (iv) de gevolgen van technische gebreken aan de (beveiliging van de) Website, (v) het weigeren van het plaatsen van een Advertentie of het registeren van een Gebruiker, (vi) het verwijderen van een Advertentie of registratie van een Gebruiker, (vii) het weigeren van het verschaffen van toegang tot de Database c.q. het plaatsen van inhoud in de Database, (viii) het wissen van bestanden van een Gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (ix) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Xzata Exclusive op de Website gegeven adviezen, tips en/of andere informatie, (x) de doorverwijzing op de Website naar een website van een derde en/of de inhoud daarvan.

(3) Indien Xzata Exclusive toch aansprakelijk mocht zijn voor schade van een Gebruiker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de Gebruiker. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xzata Exclusive aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Xzata Exclusive toegerekend kan worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

(4) Xzata Exclusive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie en schade door verlies van gegevens.

(5) De aansprakelijkheid van Xzata Exclusive is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Xzata Exclusive in het voorkomende geval uitkeert.

(6) De in deze paragraaf opgenomen leden gelden ook ten gunste van de medewerkers van Xzata Exclusive.

§ 9 Verwijzingen naar websites of diensten van derden

(1) De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites of diensten van derden. Xzata Exclusive heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites. Op die websites valt de Gebruiker onder de (privacy-)regels van de desbetreffende website.

§ 10 Opzegging

(1) De Gebruiker kan de Diensten van Xzata Exclusive op elk moment opzeggen. Daartoe kan de Gebruiker ons contacteren via Whatapp, Messenger of mail. Vanaf dat moment is het voor de Gebruiker niet meer mogelijk om nieuwe gegevens aan te leveren ten behoeve van een Advertentie of reeds aangeleverde gegevens te wijzigen. Tevens zijn de Advertenties van de Gebruiker vanaf dat moment niet meer zichtbaar op de Website.

(2) Xzata Exclusive kan haar dienstverlening aan de Gebruiker te allen tijde met een termijn van 14 dagen beëindigen. Het recht van Xzata Exclusive op het blokkeren van een registratie of het verwijderen van een Advertenties blijft hierdoor onaangeroerd.

(3) Xzata Exclusive kan haar Diensten te allen tijde per direct beëindigen indien de Gebruiker de bepalingen uit de Voorwaarden niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt.

§ 11 Slotbepalingen

(1) Op de rechtsbetrekkingen tussen Xzata Exclusive en de Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

(2) De rechtbank te Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Xzata Exclusive en de Gebruiker.

Passie voor exclusiviteit

Het is onze passie en ambitie om u de grootste collectie van de meest exclusieve auto's in Nederland aan te bieden. Omdat wij samenwerken met de beste auto dealers in Nederland kunnen wij u altijd het meest recent aanbod tonen. Opvallend Xzata.